USDA - Thu May 16, 8:59AM CDT
SJ_MB900
Est FIS
CT/HG/S
Thu  121 464 8
LW   119 478 6
LY   122 447 9
051619
USDA